شبکه ایمن

تغییر ساختار

تغییر ساختاری در یک سازمان کلیه جنبه های زندگی کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد. در حقیقت تغییر، اتخاذ یک رویکرد آینده نگر و تنها راهی است که به کمک آن می توان آینده را چه به عنوان یک فرد و چه به عنوان یک سازمان در دست گرفت. نکته مهم این است که مدیریت تغییر به عنوان مولفه کلیدی تیم های پروژه مورد نیاز است.در دنیای رقابتی امروز رمز موفقیت در شناسایی و تمرکز بر عواملی است که برای مشتریان مهم است. مرحله بعد بهبود فرایندهای سازمان برای فراهم نمودن محصول یا خدمات با کیفیت مطلوب مشتریان است . برای تحقق این مهم، از رویکردها و ابزارهای مختلفی استفاده شده است . اما ایجاد هماهنگی و هم راستا نمودن این فعالیت ها در جهت موفقیت سازمان بسیار مشکل و گاهی اوقات نیز با شکست روبرو شده است . در حقیقت آن چیزی که مورد نیاز است داشتن یک سازمان اثربخش برای ارایه محصولات و خدمات بیش ازانتظارات مشتریان درهر زمان است .

دیدگاهتان را بنویسید